REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin Świadczenia Usług (RŚU) Klubu „40 For You”

DEFINICJE

Klubu „40 For You”– klub należący do M&IH Sp.  z o.o., NIP:7272835863, Regon: 382804596 z siedzibą przy ul. Żywotnej 17, 93-385 Łódź, z którym Klubowicz zawarł umowę członkowską,

Trener – osoba dedykowana przez  Klub do prowadzenia zajęć i  treningów dla Klubowiczów

Personel – Trenerzy i inne osoby dedykowane przez Klub do obsługi Klubowiczów.

Klubowicz  osoba wskazana w sekcji “Dane osobowe” w Umowie Członkowskiej 

Karnet – rodzaj usługi wykupiony przez Klubowicza wskazany w sekcji „Szczegóły Karnetu”

Rejestr Oświadczeń Klubowicza Klubu „40 for you”  związanych z sytuację epidemiologiczną – oświadczenia składane przez Klubowicza przed rozpoczęciem treningu

Regulamin Świadczenia Usług– niniejszy regulamin dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej www.40foryou.pl

Umowa Członkowska – umowa członkowska zawarta z Klubowiczem

 1. ZAWARCIE UMOWY

1.1a Zakres obowiązywania Regulaminu Świadczenia Usług

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (RŚU) stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenie Klubu „40 For You” a w szczególności do wszystkich osób, które mają podpisane umowy z Klubem „40 For You” lub wykupioną usługę z oferty klubu. Klub „40 For You” świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, treningi,  zajęcia fitness, zajęcia sportowe, treningi personalne, porady w zakresie diety i fizjoterapii itp.  znajdujące się w aktualnej ofercie Klubu „40 For You”.

1.1b

Sprzęt używany w placówkach Klubu „40 For You”  jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.

1.2 Umowa Członkowska

Każda osoba chętna może zgłosić chęć podpisania „Umowy Członkowskiej. Klub „40 For You” może odmówić podpisania Umowy Członkowskiej  bez podania przyczyny.  Obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od podpisania umowy Członkowskiej poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej. Umowa może zostać zawarta na okres 3 mc, 6 mc,  jednego roku lub czas nieoznaczony. Czas trwania umowy wskazany jest w sekcji „ Szczegóły Karnetu”.

Klienci niebędący Członkami Klubu „40 For You” mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie „40 For You” na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu „40 For You” wyłącznie pod czas obecności w Klubie Klubowicza i tylko wtedy gdy nie zabraniają tego przepisy związane z realizacją usług świadczonych przez Klub „40 For You”.

1.3 Karta członkowska

W momencie podpisania „Umowy Członkowskiej” Klubowicz trenujący w kręgu Milon otrzymuje kartę członkowską, która umożliwia mu wstęp i korzystanie z usług Klubu „40 For You”. Karta stanowi jednocześnie kartę dostępu do urządzeń Klubu w kręgu Milon. Zapisane są na niej między innymi indywidualne parametry ćwiczeń klubowicza utworzone przez Trenera.

Klubowicze korzystający z treningów EMS/EMA nie otrzymują karty członkowskiej.

Korzystać z usług oferowanych przez Klub „40 For You” mogą tylko osoby mające wypełnioną i podpisaną Kartę informacyjną i ankietę medyczną ( dotyczy treningu wprowadzającego oraz pojedynczych treningów EMS/ EMA ) lub mają dodatkowo podpisaną i ważną w dniu ćwiczeń umowę członkowską.  W celu umożliwienia każdorazowej weryfikacji tożsamości Klubowicza, Trener może dokonać utrwalenia jego wizerunku. Wizerunek Klubowicza może zostać zamieszczony także na karcie wydanej Klubowiczowi.

Osoby nie oczekujące na trening wprowadzający lub nie posiadające podpisanej Umowy Członkowskiej mogą przebywać w Klubie „40 For You” tylko w strefie stolikowej ale tylko w sytuacji, w której  nie zabraniają tego przepisy związane z realizacją usług świadczonych przez Klub „40 For You”.

Jeżeli zakupu Umowy Członkowskiej dokonuje przedsiębiorca, w Umowie Członkowskiej w rubryce „Dane osobowe” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z Umowy Członkowskiej. Do korzystania z jednej Umowy Członkowskiej zakupionej przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu „40 For You” zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu „40 For You” na podstawie danej Umowy Członkowskiej.

Klub „40 For You” ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

1.4 Osoby niepełnoletnie

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia Umowy Członkowskiej wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego osoby. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą zostać Członkami Klubu „40 For You”.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

2.1 Wstęp do klubu „40 For You”

Podpisana Umowa Członkowska umożliwia Klubowiczowi korzystanie z  usług oferowanych przez Klub „40 For You” w ramach wykupionych usług. Bez wykupionego jednorazowego treningu personalnego, EMS/EMA, zabiegów Rollmasażu lub umówionego treningu wprowadzającego uniemożliwia się korzystania z usług świadczonych przez Klub „40 For You”.

2.2 Uprawnienie personelu do wydawania poleceń

W celu utrzymania poprawnego funkcjonowania Klubu „40 For You”  oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania regulaminu, Personel obecny w Klubie „40 For You” jest uprawniony do wydawania poleceń porządkowych. Klubowicz jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

 2.3 Płatności

Opłatę za usługi oferowane w Klubie „40 For You” można dokonać gotówką, kartą kredytową, przelewem lub w systemie płatności elektronicznych, Przelewy24 lub systemie płatności rekurencyjnych ESPAGO.

2.4 Godziny otwarcia klubu

Godziny otwarcia Klubu „40 For You” podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie  „40 For You”. Klub „40 For You” jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem. Klub „40 For You”  może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu „40 For You” jest zaplanowane, Klubowicze zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówce Klubu „40 For You” w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej lub FB. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu „40 For You” wynikającego z nagłej sytuacji, Klubowicze zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

2.5 Stan zdrowia.

Uprawianie sportu znacząco wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia, jednocześnie, jeżeli Klubowicz już choruje na jakieś choroby może to być przeciwskazaniem do ćwiczeń fizycznych. Przystępując do ćwiczeń Klubowicz oświadcza, że znany mu jest jego stan zdrowia i nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych a w szczególności do treningu personalnego np. z użyciem sprzętu EMS, treningu obwodowego lub zabiegów rollmasażu.

Z usług Klubu „40 For You” nie mogą korzystać osoby, które:

 • Zauważyły u siebie objawy COVID-19 ( min. gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu ).
 • Zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
 • Są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny.
 • W ciągu 14 dni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Z treningu personalnego z użyciem EMS (elektrostymulacji) nie powinny korzystać osoby z:

 • rozrusznikiem serca,
 • chorobami serca (arytmia, zawał),
 • chorobami układu nerwowego (padaczka),
 • nadciśnieniem,
 • zaburzeniami krążenia tętniczego krwi
 • cukrzycą,
 • miażdżycą w stopniu zaawansowanym
 • metalowymi implantami (endoprotezy stawów, zębów),
 • implantami medycznymi (w tym implantami piersi),
 • bólami niewiadomego pochodzenia,
 • gorączką,
 • stanami zapalnymi, ostrymi zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi
 • grzybicą w obrębie dróg moczowych,
 • zaburzeniami krzepnięcia krwi, krwotokami, hemofilią, kobiety podczas menstruacji
 • zmianami nowotworowymi,
 • przepukliną pachwinową lub ściany jamy brzusznej,
 • ranami, stanami zapalnymi, oparzeniami, podrażnieniami, egzemami w obszarze elektrod,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego,
 • osoby, u których stwierdzono brak reakcji na stosowanie elektrostymulacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze wskazaniami lub przeciwwskazaniami do ćwiczeń fizycznych w tym do elektrostymulacji ( EMS ), należy skonsultować się wcześniej ze swoim lekarzem lub fizjoterapeutą.

2.6 Korzystanie z urządzeń

Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu „40 For You”, Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie „40 For You” lub podawanych ustnie przez personel Klubu „40 For You”, oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Klubowicz ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, udostępnionymi w Klubie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klubowicz ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu „40 For You”. Klient ma prawo zwrócić się do Trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu „40 For You” o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klubowicz może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia

2.7 Odwołanie zajęć / obecności na treningu

 1. Klubowicz ma obowiązek poinformować Klub „40 For You” o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub „40 For You” ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości całkowitego kosztu takich zajęć, którą to karę Klubowicz zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Klubie „40 For You” lub Klub „40 For You”  dokonuje potrącenia wartości tej kary z wykupionego przez Klubowicza Karnetu. Klubowicz dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub lub telefonicznie lub sms
 2. Klub „40 For You” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub „40 For You” zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia. Na zajęcia zorganizowane Klubowicz jest zobowiązany przychodzić do Klubu „40 For You” z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć tak aby zajęcia rozpocząć o umówionej godzinie. Spóźnienie lub późniejsze rozpoczęcie się treningu z winy leżącej po stronie Klubowicza będzie skutkować skróceniem czasu treningu o czas spóźnienia.
 3. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania Trenera prowadzącego zajęcia.
 4. Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.

2.8. Rejestracja obrazu lub dźwięku, działalność handlowa

Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu „40 For You” bez zgody Właściciela lub managera Klubu „40 For You”.

Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Właściciela lub Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w Klubie „40 For You”.

 1. OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Sposób postępowania z Kartą Członkowską

Klubowicz jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania Karty Członkowskiej. Utratę Karty Członkowskiej należy bezzwłocznie zgłosić w Klubie „40 For You”.

3.2 Opłata przy wystawianiu Karty Członkowskiej

Za pierwsze wystawienie Karty Członkowskiej pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 100 zł. Za ponowne wystawienia Karty Członkowskiej w przypadku jej utraty lub uszkodzenia w wyniku okoliczności, za które nie odpowiada Klub „40 For You”, pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 50 zł.

3.3 Zakaz przekazywania Karty Członkowskiej osobom trzecim

Członkostwo w Klubie „40 For You” ma charakter osobisty. Klubowicz jest w związku z tym zobowiązany do tego, aby korzystać z Karty Członkowskiej wyłącznie osobiście i nie udostępniać jej osobom trzecim. W razie naruszenia tego postanowienia Klubowicz jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek.

3.4 Korzystanie z szafki

Klubowicz może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez Klub „40 For You”  ( o ile przepisy związane z realizacją usług klubu tego nie zabraniają ), wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie „40 For You”. Klub „40 For You” jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych, poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klubowicza jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. Klub „40 For You” będzie przechowywać usunięte z szafek przedmioty na koszt Klubowicza do czasu najbliższej wizyty Klubowicza w Klubie „40 For You”, nie dłużej niż przez okres 14 dni. Po tym okresie rzeczy te zostaną wyrzucone.

3.6 Samopoczucie, kontuzje

W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klubowicz ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt Trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu„40 For You”.

 1. WYMAGALNOŚĆ OPŁATY / ZWŁOKA W PŁATNOŚCIACH

4.1 Okres rozliczeniowy, wymagalność miesięcznego abonamentu

Opłata za członkostwo w Klubie „40 For You” wnoszona jest do 11tego każdego miesiąca lub w szczególnych przypadkach  W przypadku jej nieuiszczenia Klubowicz traci dostęp do usług oferowanych przez Klub „40 For You”. 

4.2 Koszty dodatkowe

Opłata członkowska obejmuje wstęp do Klubu „40 For You” i ćwiczenie w godzinach otwarcia i zgodnie z regulaminem. Opłata członkowska nie obejmuje kosztów korzystania z produktów i usług oferowanych dodatkowo. Koszty takich dodatkowych usług płatne są oddzielnie.

4.4 Zwłoka w płatnościach

Jeżeli Klubowicz popadnie w zwłokę z płatnością opłaty członkowskiej, Klub „40 For You” może, według własnego uznania:

 1. a) zawiesić wykonywanie umowy,
 2. b) po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości w określonym terminie – rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym i skierować rozliczenie do windykacji.

Zastosowanie przez Klub „40 For You” każdej z wyżej wymienionych możliwości wiąże się każdorazowo z blokadą Umowy Członkowskiej, co oznacza brak możliwości korzystania przez Klubowicza z świadczonych usług.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA / ROZWIĄZANIE UMOWY / ZAWIESZENIE UMOWY

5.1 Okres obowiązywania umowy/przedłużenie

Jeżeli umowa członkowska podpisywana jest na okres 3, 6 lub12 miesięcy nie zostanie wypowiedziana przez Klubowicza lub Klub „40 For You” najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej. Klubowicz wypowiedzenie pod rygorem nieważności może złożyć tylko na piśmie i dostarczyć na adres Klubu „40 For You”: Ul. Żywotna 17 ,93-385 Łódź

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klub „40 For You” wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail podany przez Klubowiczowi przy zawieraniu umowy.

Zmiana okresu obowiązywania umowy zawartej przez strony, może nastąpić tylko za porozumieniem stron.

5.2 Zawieszenie umowy

Klubowicz ma możliwość zawieszenia wykonywania Umowy Członkowskiej oraz zawiesić płatność, bez podania przyczyny,  na okres sumarycznie maksymalnie jednego miesiąca (w okresach nie krótszych niż 1 tydzień). O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie Klub „40 For You” -nie później niż trzy dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Przez okres zawieszenia Klubowicz jest zwolniony z obowiązku płacenia abonamentu w wysokości odzwierciedlającej długość zawieszenia i nie może korzystać ze świadczonych usług. W przypadku zawieszenia Umowy Członkowskiej okres członkostwa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania zawieszenia i taka zmiana nie wymaga pisemnej zmiany treści umowy.

Przez okres zawieszenia umowy Klubowicz nie może korzystać z usług świadczonych w „40 For You”. Klubowicz z tytułu zawieszenia karnetu za okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych).

Klubowiczowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klub „40 For You” jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Klubowicz nie może wypowiedzieć Umowy Członkowskiej.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klub odpowiada względem Klubowiczów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub „40 For You”  oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu „40 For You”  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klubowicz zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Ul. Żywotna 17 ,   93-385 Łódź. Klub „40 For You”  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie z jego winy lub w przypadku działania siły wyższej. Klubowicz zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu „40 For You”  lub mieniu innego Klubowicza oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem

 1. ZACHOWANIE W KLUBIE

7.1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń

Urządzenia wyposażone są w instrukcję bezpiecznego korzystania. Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia Klubowicz zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z urządzenia i postępować stosownie do tej instrukcji.

Klubowicze cierpiący na jakiekolwiek schorzenia albo będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu „40 For You”.

7.2 Zakaz konsumpcji określonych produktów / zabronione przedmioty / zachowanie w Klubie „40 For You” 

Klubowiczowi zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających na terenie Klubu „40 For You”. Poza tym Klubowiczowi zabrania się przynoszenia do Klubu „40 For You”  leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klubowicza i nie zostały przepisane przez lekarza, i/lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej Klubowicza (np. sterydów anabolicznych). Podobnie Klubowiczowi zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w Klubie „40 For You”  .

W przypadku naruszenia tego postanowienia Klubowi „40 For You” przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym. Za każde takie naruszenie Klubowicz jest zobowiązany zapłacić  karę umowną w wysokości 1.000 zł.

7.3 Osoby towarzyszące

Przyprowadzanie osób towarzyszących (w tym dzieci) jest dozwolone pod warunkiem, że Klubowicz odpowiada za skutki ich zachowania jak za własne. Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w strefie stolikowej o ile przepisy prawa tego nie zabraniają. Wprowadzanie zwierząt do Klubu „40 For You”  jest zabronione.

7.4 Przynoszenie napojów

Klubowicz jest uprawniony do przynoszenia do Klubu napojów bezalkoholowych o ile przepisy prawa tego nie zabraniają.

7.5 Zasady z związane z sytuację epidemiologiczną – punkt zostaje zawieszony

7.5.a Klubowicz zaraz po wejściu do Klubu „40 For You”  ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym w Klubie „40 For You”  . Klubowicz może założyć po wejściu na teren Klubu „40 For You”  , nowe, nie używane wcześniej, jednorazowe rękawiczki na cały czas pobytu w Klubie„40 For You” .

7.5.b Personel Klubu „40 For You”  dokonuje bezdotykowego pomiaru temperatury zaraz po wejściu Klubowicza do Klubu „40 For You”  . Fakt wykonania pomiaru (bez podawania wyniku) odnotowuje w Rejestrze Oświadczeń Klubowicza Klubu „40 for you”  związanych z sytuację epidemiologiczną.

7.5.c Klient po każdym wejściu do klubu podpisuje oświadczenie poniższej treści:

Oświadczam że : nie zauważyłem u siebie objawów COVID-19 ( min. gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu ), obecnie nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie i nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny. W ciągu tygodnia nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

7.5.d  Klubowicz u którego stwierdzono gorączkę lub który oświadczył że dotyczy go jakakolwiek sytuacja opisana w oświadczeniu pkt 7.5.c będzie poproszony o natychmiastowe opuszczenie Klubu „40 For You”. W takiej sytuacji Personel Klubu „40 For You” wykona dezynfekcję wszystkich urządzeń i rzeczy dotkniętych przez tego Klubowicza.

7.5.e Klubowicz ma obowiązek ćwiczyć w swojej maseczce lub przyłbicy. Gdy Klubowicz nie ma swojej maseczki lub przyłbicy ma obowiązek wypożyczyć od Klubu przyłbicę wielokrotnego użytku. Przyłbica wielokrotnego użytku jest każdorazowo czyszczona preparatem służącym do dezynfekcji powierzchni.

7.5.f Klubowicz korzystający z ćwiczeń w kręgu MILON stawia się do klubu w stroju i obuwiu sportowym. Nie przebiera się na terenie klubu.

7.5.g  Klubowicz korzystający z ćwiczeń w kręgu MILON, stawia się do Klubu „40 For You”  z własnym ręcznikiem, który nakłada na sprzęt, na którym aktualnie ćwiczy w sposób zalecony przez trenera. Klubowicz, który zapomni ręcznika, ma obowiązek wypożyczyć klubowy ręcznik wielokrotnego użytku. Opłata za wypożyczenie ręcznika to 5 zł. Ręcznik wielokrotnego użytku jest każdorazowo prany w detergencie służącym do dezynfekcji odzieży i tkanin w temperaturze min. 60 st.

7.5.h  Klubowicz korzystający z ćwiczeń EMS / EMA przychodzi w obuwiu sportowym. W przebieralni przebiera się w strój do ćwiczeń. W takiej sytuacji w jednym momencie w przebieralni może znajdować się 1 osoba lub 2 jeśli są to osoby ze sobą mieszkające.

7.5.i   Klient korzystający z ćwiczeń EMS / EMA może kupić w klubie nowy strój do ćwiczeń, lub wypożyczyć strój wielokrotnego użytku na czas ćwiczeń. Strój wielokrotnego użytku jest każdorazowo prany w detergencie służącym do dezynfekcji odzieży i tkanin w temperaturze min. 60 st.

7.5.j  Personel Klubu „40 For You”  dezynfekuje klucze i szafkę po każdym kliencie.

7.5.k  Zabronione jest korzystanie z prysznica na terenie Klubu „40 For You”  .

7.5.l  Personel Klubu „40 For You”   ma obowiązek dezynfekowania urządzeń i kamizelek służących do treningu EMS/EMA po każdym treningu.

7.5.ł  Personel Klubu „40 For You”   ma obowiązek dezynfekowania urządzeń służących do treningu w kręgu MILON min. raz na 60 min.

7.5.m  Do dyspozycji Klubowiczów jest oddany ręcznik/ ściereczka oraz środek do dezynfekcji powierzchni. Klubowicz może w każdej chwili sam dokonać dezynfekcji miejsc, których dotyka w Klubie „40 For You”  w trakcie treningu.

7.5.n  Klubowicz wychodzący z Klubu „40 For You”   ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym w Klubie „40 For You”.

7.5.o Pomieszczenia klubu są codziennie dezynfekowane za pomocą lamp UV. Dezynfekcja ta odbywa się po zamknięciu klubu.

 1. DANE OSOBOWE

8.1 Administratorem danych osobowych Klubowiczów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest M&IH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żywotna 17, 93-385, która przetwarza dane osobowe Klubowiczów w celu realizacji Umowy Członkowskiej i/lub  realizacji umówionej usługi.

8.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy o członkostwo lub usługi oferowanej przez Klub „40 For You”.

8.3 Klubowiczowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

8.4 W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klubowicza zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Korespondencja

Klubowicz może składać korespondencję w zakresie wykonania Umowy Członkowskiej i świadczenia usług zgodnie z RŚU, na aktualny adres Klubu „40 For You”  wskazany na stronie internetowej www.40foryou.pl lub przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: trener@40foryou.pl (Biuro Obsługi Klienta).

9.2 Sąd właściwy

Do umowy pomiędzy Klubowiczem a Klubem „40 For You” zastosowanie ma prawo polskie. Wszystkie spory pomiędzy Klubowiczem a Klubem  „40 For You” będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3 Wejście w życie

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 05.04.2023 roku.