1. ZAWARCIE UMOWY

1.1a Zakres obowiązywania Regulaminu Klubu

Niniejszy Regulamin Klubu stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenie klubu. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: trening personalny EMS, siłownia, zajęcia fitness itp.  znajdujące się w aktualnej ofercie klubu.

1.1b Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.

1.2 Wniosek/Umowa

Każda osoba chętna może wypełnić, podpisać i złożyć Kartę Uczestnika Treningu EMS / Wniosek o Trening EMS i Kwestionariusz Medyczny.  Umowę uznaje się za zawartą w momencie przyjęcia poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika Treningu EMS i Kwestionariusza Medycznego przez Klub 40 For You. Karta Uczestnika Treningu EMS / Wniosek o Trening EMS może zostać odrzucony przez klub 40 For You bez podania przyczyny.  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdej chwili.

1.3 Uprawnienia do wykonywania ćwiczeń

Do wykonywania treningu mogą zostać dopuszczone tylko i wyłącznie osoby, które poprawnie wypełniły i podpisały Kartę Uczestnika Treningu EMS / Wniosek o Trening EMS oraz Kwestionariusz Medyczny i dokumenty te zostały przyjęte i zaakceptowane przez 40 For You oraz dokonały wymaganej opłaty za zajęcia bądź korzystają z jednej z promocji klubu.

Jeżeli zakupu usług Klubu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie Uczestnika Treningu EMS / Wniosek o Trening EMS oraz Kwestionariuszu Medycznym wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z usług Klubu. Do korzystania z usług Klubu zakupionych przez przedsiębiorcę uprawnionych jest tyle osób fizycznych ile zostało upoważnionych przez przedsiębiorcę i dla ilu osób wykupiono usługi.Wykupione usługi są imienne i nie mogą być przenoszone na inne osoby wskazane przez przedsiębiorcę.

Osoby nie spełniające powyższych wymagań mogą przebywać w klubie tylko w strefie kawowej.

Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

1.4 Osoby niepełnoletnie

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia umowy o członkostwo wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego Klienta. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia, nie mogą zostać Klientami klubu 40 For You.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

2.1 Wstęp

Do wstępu do klubu i wykonywania treningu mogą zostać dopuszczone tylko i wyłącznie osoby, które poprawnie wypełniły i podpisały Kartę Uczestnika Treningu EMS / Wniosek o Trening EMS oraz Kwestionariusz Medyczny i dokumenty te zostały przyjęte i zaakceptowane przez 40 For You oraz dokonały wymaganej opłaty za zajęcia bądź korzystają z jednej z promocji klubu.

2.2 Uprawnienie personelu do wydawania poleceń

W celu utrzymania poprawnego funkcjonowania Klubu oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania regulaminu, personel obecny w Klubie jest uprawniony do wydawania poleceń porządkowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

2.3 Płatności

Opłatę za usługi oferowane w klubie można wnieść gotówką, kartą lub bezgotówkowo poprzez portal www klubu.

2.4 Godziny otwarcia klubu

Godziny otwarcia klubu podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie.
Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

2.5 Stan zdrowia.

Uprawianie sportu znacząco wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia, jednocześnie, jeżeli Klient już choruje na jakieś choroby może to być przeciwskazaniem do ćwiczeń fizycznych. Przystępując do ćwiczeń Klient oświadcza, że znany mu jest jego stan zdrowia i nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych a w szczególności treningu personalnego z użyciem sprzętu EMS.

Z treningu personalnego z użyciem EMS (elektrostymulacji) nie powinny korzystać osoby z:

 • rozrusznikiem serca,
 • chorobami serca (arytmia, zawał),
 • chorobami układu nerwowego (padaczka),
 • wysokim nadciśnieniem,
 • zaburzeniami krążenia tętniczego krwi
 • cukrzycą,
 • miażdżycą w stopniu zaawansowanym
 • metalowymi implantami (endoprotezy stawów, zębów),
 • gorączką,
 • stanami zapalnymi, ostrymi zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi
 • grzybicą w obrębie dróg moczowych,
 • zaburzeniami krzepnięcia krwi, krwotokami, hemofilią, kobiety podczas menstruacji
 • chorobami nowotworowymi,
 • przepukliną pachwinową lub ściany jamy brzusznej,
 • ranami, stanami zapalnymi, oparzeniami, podrażnieniami, egzemami w obszarze elektrod,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego,

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze wskazaniami lub przeciwwskazaniami do ćwiczeń fizycznych w tym do elektrostymulacji, należy skonsultować się wcześniej ze swoim lekarzem lub fizjoterapeutą.

2.6 Korzystanie z urządzeń

Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu, oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia

2.7 Odwołanie zajęć / obecności na treningu

Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości całkowitego kosztu takich zajęc, którą to karę Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Klubie. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub lub telefonicznie lub sms

Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych  w przypadku nieobecności personelu lub prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć.

Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.

2.8. Rejestracja obrazu lub dźwięku, działalność handlowa

Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Właściciela lub personelu Klubu.

Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody personelu Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

3. OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Zakaz przekazywania uprawnienia do ćwiczeń

Uprawnienia do ćwiczeń w 40 For You mają charakter osobisty i nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie. Klient jest w związku z tym zobowiązany do tego, aby korzystać z ćwiczeń wyłącznie osobiście.

3.2 Korzystanie z szafki

Klient może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez Klub wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie. 40 For You jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych, poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. 40 For You będzie przechowywać usunięte z szafek przedmioty na koszt Klienta do czasu najbliższej wizyty Klienta w Studiu, nie dłużej niż przez okres 14 dni. Po tym okresie rzeczy te zostaną zutylizowane.

3.3 Korzystanie z miejsc parkingowych dla Klientów

Klient może korzystać z udostępnionych przez 40 For You miejsc parkingowych dla Klientów wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie.

3.4 Samopoczucie, kontuzje

W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.

4. WNOSZENIE OPŁAT ZA ĆWICZENIA

Wszystkie opłaty za ćwiczenia w klubie wnoszone są z góry.

Opłaty obejmują wstęp do klubu i ćwiczenie w godzinach otwarcia i zgodnie z regulaminem. Wniesione opłaty dotyczą tylko i wyłącznie usług za jakie zostały wniesione.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA / ROZWIĄZANIE UMOWY / ZAWIESZENIE UMOWY

5.1 Okres obowiązywania umowy/przedłużenie

Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdej chwili. Klientowi nie przysługuje zwrot za nie wykorzystane a opłacone usługi.

Zmiana okresu obowiązywania umowy zawartej przez strony, może nastąpić tylko za porozumieniem stron.

5.2 Zawieszenie umowy

Klient ma możliwość zawieszenia wykonywania opłaconych usług na 5 tygodni w roku. O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie 40 For You nie później niż trzy dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Czas trwania wykupionych usług zostaje automatycznie wydłużony o okres zawieszenia.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 40 For You

Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: M&IH Sp. z o.o. ul. Obywatelska 139, Łódź, ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem

7. ZACHOWANIE W KLUBIE

7.1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń

Urządzenia wyposażone są w instrukcję bezpiecznego korzystania. Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia Klient zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z urządzenia i postępować stosownie do tej instrukcji.

Klienci cierpiący na jakiekolwiek schorzenia albo będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem ze Studia.

7.2 Zakaz konsumpcji określonych produktów / zabronione przedmioty / zachowanie w Klubie

Klientowi zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających w Klubie. Poza tym Klientowi zabrania się przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza, i/lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej Klienta (np. sterydów anabolicznych). Podobnie Klientowi zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w Klubie. Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Klubu.

W przypadku naruszenia tego postanowienia 40 For You przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy j ze skutkiem natychmiastowym.

7.3 Osoby towarzyszące

Przyprowadzanie osób towarzyszących (w tym dzieci) jest dozwolone pod warunkiem, że Klient odpowiada za skutki ich zachowania jak za własne. Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w strefie kawowej. Wprowadzanie zwierząt do klubu jest zabronione.

7.4 Przynoszenie napojów

Klient jest uprawniony do przynoszenia do Klubu napojów bezalkoholowych.

8. DANE OSOBOWE

8.1 Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest M&IH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelska 139, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

8.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy o członkostwo.

8.3 Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

8.4 W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Korespondencja

Klient może składać korespondencję na adres klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: trener@40foryou.pl

9.2 Sąd właściwy

Do umowy pomiędzy Klientem a 40 For You zastosowanie ma prawo polskie. Wszystkie spory pomiędzy Klientem a 40 For You  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3 Wejście w życie

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 04.05.2019 roku.